ช่อง 7HD

Bangkok Broadcasting & T.V. Co.,Ltd.

แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ระเบียบการแข่งขัน จัดการแข่งขันโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ซึ่งสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ ดังนี้

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อที่ 3 ประเภทการแข่งขัน - ประเภททีมหญิง

ข้อที่ 4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย 4.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 4 ทีม คือ
(1) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(4) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 ทีมที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก จำนวน 6 ทีม
4.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม ต้องมีทีมเชียร์มาร่วมเชียร์ (100 คน) ในการแข่งขันแต่ละนัด

ข้อที่ 5 คุณสมบัตินักกีฬา 5.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.2 ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต (ปริญญาตรีต้องไม่เคยเรียนในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก่อน) และในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2559 และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 2.50 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ขึ้นไป
5.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีเพื่อทำการแข่งขันอีก หากจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครเรียนและลงทะเบียนในระดับที่สูงกว่า
5.4 นักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบสุดท้าย (รอประกาศยืนยันรายชื่อจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)

ข้อที่ 6 ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 6.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน จำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 5 คน ส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน ก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน
6.2 ห้ามส่งรายชื่อนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน (รอประกาศยืนยันรายชื่อจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)
6.3 การแข่งขันรอบสุดท้าย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้ชุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้ ลงทำการแข่งขัน

ข้อที่ 7 รอบคัดเลือก 7.1 รับสมัครไม่เกินจำนวน 16 ทีม พิจารณาจากมาตรฐานและความร่วมมือของทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7.2 เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- ใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559
- ใบผลการเรียนก้าวหน้า 2.0 สำหรับในชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
- ทะเบียนรูปติดรูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 17 ห้อง 2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240
7.3 ทีมที่สมัครแข่งขันต้องเสียเงินประกันทีม ทีมละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันสละสิทธิ์ไม่มาแข่ง (ตามระเบียบของสมาคมฯ)
7.4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

ข้อที่ 8 กำหนดการแข่งขัน 8.1 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559
8.2 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 5-24 กันยายน 2559

ข้อที่ 9 สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด 9.1 รอบคัดเลือก
- ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9.2 รอบสุดท้าย
- ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยศรีปทุม (รอบแบ่งสาย)
- ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (รอบแบ่งสาย)
- ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สำรอง รอบแบ่งสาย)
- MCC ฮอล เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (รอบรองฯ - ชิงชนะเลิศ)

ข้อที่ 10 กติกาการแข่งขัน - ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

ข้อที่ 11 การจัดอันดับทีม 11.1 พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.2 ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากัน ให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก
(ชนะ 3 : 0 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน)
(ชนะ 3 : 1 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน)
(ชนะ 3 : 2 ทีมที่ชนะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน)
11.3 ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยนำเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซตที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.4 ถ้ายังมีผลหารของเซตเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.5 ถ้ายังมีผลหารของคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้นๆ ทีมใดชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า

ข้อที่ 12 ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน MIKASA MV 300

ข้อที่ 13 วิธีจัดการแข่งขัน 13.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม
- แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
- ทีมอันดับที่ 1 ของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
- ทีมอันดับที่ 2 ของแต่ละสาย จับฉลากประกบคู่ทีมที่ชนะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย
13.2 รอบสุดท้าย ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม
- รอบแรก แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 5 ทีม นำทีมอันดับที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ
- รอบรองชนะเลิศ
ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B
ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B
- รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 1

ข้อที่ 14 เงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ 14.1 เงินบำรุงทีม ทีมละ 70,000 บาท
14.2 เงินสนับสนุนกองเชียร์ตลอดการแข่งขันในรอบสุดท้าย 30,000 บาท
14.2 ชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด
14.3 เงินรางวัล รอบแรก ทีมชนะ 20,000 บาท ทีมแพ้ 10,000 บาท
รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะ 40,000 บาท ทีมแพ้ 30,000 บาท
รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 300,000 บาท ทีมแพ้ 150,000 บาท
14.4 เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาดีเด่นทักษะต่างๆ จำนวน 5 สาขา จำนวน 7 รางวัล และรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า ดังนี้
ตบหัวเสายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท
ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท
เซ็ตยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
นักกีฬาทรงคุณค่า (MVP) 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท

ข้อที่ 15 บทลงโทษ 15.1 ทีมมีคุณสมบัตินักกีฬาไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.2 เมื่อถูกประท้วง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วผิดระเบียบจริง ทีมต้องถูกปรับเป็นแพ้ทั้งหมด และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.2 ทีมไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 4.3 ไม่นำกองเชียร์มาร่วมเชียร์ในนัดที่ทีมมีการแข่งขัน หรือกองเชียร์ไม่ครบตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด ทีมจะต้องถูกปรับ ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะรอบสุดท้าย ปรับจากเงินรางวัลแต่ละนัดที่ได้รับหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน)
15.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง
15.4 นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ประท้วงการตัดสิน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.5 ทีมหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและครั้งต่อๆ ไป และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี

ข้อที่ 16 หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย