โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา