เช้าข่าว 7 สี

พัฒนาลุ่มน้ำโขงในเวที 4 ชาติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ร่วมกับตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหุ้นส่วน เช่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบประชุมทางไกลว่า

ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ, การดูแลประชาชนในภูมิภาค และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นในลุ่มน้ำโขง ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนาให้ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ในช่วง 10 ปีข้างหน้า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันประโยชน์จากการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสะอาด อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และที่สำคัญคือการลดผลกระทบข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ 4 ประเด็นสำคัญด้วย ได้แก่ แผนพัฒนาลุ่มน้ำโขงระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2564 - 2573, แผนดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง, แผนจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขง และสุดท้ายแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ซึ่งสอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขงระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง