สนามข่าว 7 สี

คณะนักศึกษา วปอ. ช่วยเหลือสถานศึกษายากไร้

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีชั้นรียนทั้งหมด 9 ระดับชั้น 9 ห้อง ตั้งแต่ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 แต่โรงเรียนมีห้องเรียนเพียง 6 ห้อง เนื่องจากมีการรื้ออาคารเรียน 2 หลัง เพราะอาคารดังกล่าวหมดสภาพการใช้งาน ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

ในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 63 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นช่วยเหลือสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น โดยการปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 2 ห้อง เพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและมีพื้นทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและได้ทำการพัฒนาสนามเด็กเล่นและพื้นที่สำหรับออกกำลังกายของชุมชนบ้านเป็ด มีการปรับสภาพพื้นที่สนามเด็กเล่นและพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์ ด้วย