ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรแฉพิรุธ เรียกรับคืนเงินอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพ ตอนที่ 1

เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนปี 2563 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ให้เงินอุดหนุนวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ เช่น จังหวัดพิจิตรมี 33 วัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับเงินอุดหนุนโอนเข้าบัญชีวัด เฉลี่ยวัดละ 10,000 บาท แต่หลังจากมีการระบาดโรคโควิด-19 จึงยุติโครงการเดือนเมษายน โดยวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรมอบให้เจ้าหน้าที่ประสานกับวัดต่างๆ ขอคืนเงินอุดหนุนเป็นเงินสด นำไปจัดทำถุงยังชีพถุงละ 500 บาท มอบให้วัดตามวงเงินอุดหนุนที่ได้รับเพื่อมอบให้ชาวบ้านในชุมชน

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรยืนยันทำเรื่องนี้ตามขั้นตอนด้วยความสุจริต

วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรยืนยันว่า การขอคืนเงินอุดหนุนวัดครั้งนี้ ทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการต่างก็เห็นด้วย

ขณะที่เจ้าอาวาสวัดสำนักขุนเณร ยืนยันวัดไม่ได้ขอสนับสนุนโครงการนี้แต่ได้รับเงินอุดหนุน โอนเข้าบัญชีวัด 17,000 บาท แต่มาขอคืนทั้งหมดเป็นเงินสด ต่างจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เงินอุดหนุนแล้วจะให้วัดบริหารจัดการเอง

มีข้อพิรุธอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการเรียกรับคืนเงินอุดหนุนเป็นเงินสด ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบที่จังหวัดพิจิตร ติดตามได้ตอนต่อไป

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7