เช้าข่าว 7 สี

งานตุ้มโฮม บุญเปิดบ้านสืบชะตาปลา จ.กาฬสินธุ์

ชาวบ้านทับปลาได้ร่วมกับกรมประมง ร่วมกันจัด งานตุ้มโฮมบุญเบิกบ้านสืบชะตาปลา ท่องเที่ยวร้านค้าวิถีชุมชนเพื่อทำพิธีสืบชะตาปลาและเปิดตลาดสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในเขื่อนลำปาว รวมทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความรัก ความหวงแหน สำนึกรักบ้านเกิด และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่เป็นขุมทรัพย์หล่อเลี้ยง สร้างรายได้หลักให้กับชุมชน

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ก่อนที่ชาวบ้านจะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลาตะเพียนทอง ปลากาดำ และ ปลากระแห จำนวนกว่า 200,000 ตัว ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ลงสู่เขื่อนลำปาวให้เกิดการขยายพันธุ์ และสร้างความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของเขื่อน

นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า การที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสืบชะตาปลาเขื่อนลำปาว ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นขุมทรัพย์หล่อเลี้ยงชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี เกิดความตระหนักในการหวงแหนทรัพยากร บ้านทับปลามีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร วิถีชีวิต  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเขื่อน โดยปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง