7HD ร้อนออนไลน์

2 ธนาคารพร้อมปล่อยกู้โครงการสินเชื่อประมง 10,300 ล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 10,300 ล้านบาท โดยจากข้อมูลของกรมประมงล่าสุด (10 ส.ค.63) มีชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเลประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,601 ราย เรือประมง 3,129 ลำ รวมวงเงินสินเชื่อราว 4,204 ล้านบาท

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ชาวประมงที่มีเรือขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ยื่นเอกสารขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนธนาคารออมสินจะเปิดให้ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้กรมประมงจะเร่งจัดส่งรายชื่อผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ธนาคาร เพื่อเร่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพธุรกิจประมงที่ซบเซา หลังเผชิญวิกฤตโควิด-19