ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : นวัตกรรมต้นแบบลดขยะต้นทาง

QR Code “We Care We Share” ถูกติดไว้ตามร้านค้ากาแฟ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้นักศึกษาที่ซื้อเครื่องดื่ม สแกนและถ่ายภาพตัวเองพร้อมกับแก้วส่วนตัว แชร์ลงในระบบ บันทึกเป็นข้อมูลการลดใช้พลาสติก ซึ่งระบบถูกออกแบบให้สามารถคำนวณการลดปริมาณขยะพลาสติก และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้รับเป็นชั่วโมงกิจกรรมตอบแทน เช่น แก้วน้ำ 1 แก้ว ต่อชั่วโมงกิจกรรม 9 นาที ล่าสุดเริ่มโครงการมา ลดขยะพลาสติกได้แล้ว 10,365 กรัม สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17,477 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์

กิจกรรมของชมรมนักศึกษา UBU Green Club ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานระดับทองของโครงการ Green youth ในการร่วมมือกันภายในมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ

ชุมชนบ้านศรีไค ทดลองนำไอเดีย “ถังหมักรักษ์โลก” มาใช้กับชาวบ้าน 30 ครัวเรือน เพื่อลดขยะครัวเรือน หรือเศษอาหาร ที่เหลือทิ้ง

ขยะครัวเรือนจะถูกนำมาพักไว้ในถังเล็ก เพื่อให้นักศึกษามาชั่งเก็บสถิติ ก่อนทิ้งลงถังใบใหญ่ ที่มีการเจาะก้นถังไว้ แล้วนำไปฝังลงดิน ใกล้บริเวณต้นไม้ เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย ข้อมูลทุกๆ 30 วันที่ได้จะถูกส่งให้ชุมชนกำหนดมาตรการความร่วมมือในการลดขยะต้นทางต่อไป