7HD ร้อนออนไลน์

เที่ยวบินไม่พอ จ่อเช่าเหมาลำรับคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  กล่าวถึงการช่วยเหลือคนไทยในประเทศอังกฤษกลับบ้าน ซึ่งพบบางคนเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าและเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ว่า ศบค.ได้เร่งตรวจสอบคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับจากอังกฤษ โดยขณะนี้มีการลงทะเบียนไว้ไม่ต่ำกว่า 600 คน แต่ปรากฎว่าเที่ยวบินรับกลับมีไม่เพียงพอ จะต้องรอการเช่าเหมาลำหรือรอเครื่องบินขนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเพื่อรับกลับ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับมามีความหลากหลาย และมีความเร่งด่วนไม่เท่ากัน  จึงได้วางแผนรองรับ 3 ระยะ  โดยแผนระยะสั้นให้คนไทยกลุ่มเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยมีอาการทางจิต หรือคนที่ต้องกลับมาทำธุรกรรม มีญาติเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ซึ่งจะจัดให้กลับมาอย่างเร่งด่วน โดยอาจจัดหาสนามบินอื่นที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อให้กลับมาได้ภายในไม่กี่วันนี้

ส่วนแผนระยะที่ 2  เป็นกลุ่มที่ไม่เร่งด่วน ต้องเดินทางกลับตามคิวที่จัดวางไว้ โดยจะจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ซึ่งกำหนดไว้ 2  วัน คือวันที่ 20 และ 26 ก.ค. 63 ขอให้กลับมาให้เต็มลำเพื่อค่าใช้จ่ายจะได้ไม่แพง โดยคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับขอให้รีบตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตไทยในอังกฤษ และแผนระยะที่ 3 ให้สถานทูตไทยเป็นหน่วยงานประสานกลางดูแลคนไทยทั้งในด้านการแพทย์และความมั่นคง