เกาะกระแสออนไลน์

แนะขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้ที่ govwelfare.cgd.go.th

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ได้ด้วยตัวเอง ที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th ใช้แค่หมายเลขบัตรประชาชน

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม หรือตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ : govwelfare.cgd.go.th
 
2. จากนั้น กดเข้าไปที่ : ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
(เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่)

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/01/521.png
 
3. ผู้ตรวจสอบต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/01/292.png

4.หากเป็นผู้ได้สิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะขึ้นรายละเอียดสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ได้ เช่น ก๊าซหุงต้ม ,ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน, ค่าโดยสารรถ บขส. ,ค่าโดยสารรถไฟ
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/01/583.png

5.หากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/01/5screencapture-govwelfare-cgd-go-th-welfare-check-2020-06-01-08_54_34.png
นอกจากนี้ เว็บไซต์ : govwelfare.cgd.go.th ยังสามารถตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ได้ด้วย สำหรับผู้ต้องการตรวจสอบหรือต้องการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบสามารถทำได้ตามขั้นภาพ 
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/01/2screencapture-govwelfare-cgd-go-th-welfare-login-2020-06-01-09_26_07.png
 
โดย เว็บไซต์นี้สามารถใช้บัตรประชาชน ในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่

-สวัสดิการแห่งรัฐ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
-เงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เบี้ยความพิการ
-เงินค่าป่วยการ อสม./อสส.
-เงินค่าป่วยการ อสส.
-การจัสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
-เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝาก-เลี้ยงตามบ้าน
-การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
-เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการทางการเมือง เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง -เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้
-สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
-เงินทุนการศึกษาช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต -ทุพลภาพจากการ ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
-กองทุนคุ้มครองเด็ก

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เว็บไซต์ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง