เกาะกระแสออนไลน์

เกษตรกรฟังทางนี้! ใครยังไม่ได้เงิน โหลดฟอร์มยื่นอุทธรณ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ย้ำ! ต้องมีทะเบียนเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรท่านใดต้องการเช็กสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร สามารถเช็กได้ที่ www.moac.go.th ส่วนเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์  www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อตรวจสอบการโอนเงินได้

ยังคงมีเกษตกรที่ได้สิทธิ แต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารอีกกว่า 400,000 ราย ท่านสามารถเช็กข้อมูลและรีบแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ในส่วนของผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้เผยแพร่แบบฟอร์มเอกสาร การรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งกรณีเดินทางมาแจ้งอุทธรณ์ด้วยตนเอง และกรณีมอบอำนาจ

1. สำหรับเกษตรกร ที่เดินทางมาแจ้งอุทธรณ์ด้วยตนเองต้องเตรียมเอกสารดังนี้

- แบบรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนเกษตรกร (หน้าสมุดเล่มเขียว)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์2.เกษตรกรที่เดินทางมาแจ้งอุทธรณ์ด้วยตนเองไม่ได้ หากให้ผู้อื่นมาแจ้งต้องมีเอกสารมอบอำนาจประกอบ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

- แบบรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร
- ใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
- สำเนาบัตรประชาชนคนมอบอำจและผู้รับมอบ
- สำเนาทะเบียนเกษตรกร (หน้าสมุดเล่มเขียว)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : หนังสือมอบอำนาจ
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/05/26/530001.jpg


เกษตกรสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงาน ดังนี้

1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท
- 8 หน่วยงาน รับยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ
- เปิดแล้ว! www.เยียวยาเกษตรกร.com แจ้งบัญชีธนาคารอื่น รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15000 บาท
- แนะนำแบบละเอียด! ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-การปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรรายเดิม
- ไขข้อสงสัย! การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด