7HD ร้อนออนไลน์

โคราชพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 700 ราย

วันนี้ (17 พ.ค.63) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันออกรณรงค์แจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อใช้ป้องกันลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนให้กับประชาชน หลังมีไข้เลือดออกระบาดหนักในโคราช ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วเกือบ 700 รายแล้ว 

โดย นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ปีนี้มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ดูแล 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ช่วงเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. 2563 พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากสุดถึง 737 ราย คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ 223 ราย คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดบุรีรัมย์ 143 ราย คิดเป็น 8.98 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดสุรินทร์ 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน

เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อำเภอโนนไทย จำนวน 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา อำเภอโนนสูง 70 ราย และอำเภอโชคชัย 48 ราย ซึ่งกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด จะเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ จึงต้องเร่งรณรงค์แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคู่ไปกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ด้วย