7HD ร้อนออนไลน์

ขสมก.เพิ่มรถเที่ยวสุดท้ายช่วงเคอร์ฟิว ลดการแออัดของผู้โดยสาร

วันนี้ (5 เม.ย.63) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่าหลังได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 - 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดออกตามความใน ม. 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกท่าน โปรดเตรียมตัวเดินทางกลับเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเกิดความแออัดจากการที่มีผู้ใช้บริการมากเกินไป ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โดย ขสมก.จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2 - 3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง และเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าวให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3 - 5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้ายจากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ "รถก่อนคันสุดท้าย" และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้ายพร้อมข้อความ "รถคันสุดท้าย" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอีกด้วย