สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เกษตรแปลงใหญ่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลความสำเร็จ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ช่วยสร้างมูลค่าภาคเกษตรได้ กว่า 36,000 ล้านบาท และที่สำคัญ ยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยในปี 2562 เพียงปีเดียว สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เป็นมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรที่ผลิตแบบแปลงใหญ่ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร เช่น จีเอพี (GAP) หรือเกษตรดีที่เหมาะสม, เกษตรอินทรีย์, มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน หรือ อาร์เอสพีโอ (RSPO) รวมถึงการใช้ระบบ "ชุมชนรับรอง" หรือ การให้ชุมชน สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบัน มีเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มในลักษณะนี้ กว่า 150,000 ราย

สำหรับด้านการตลาด ใช้หลักตลาดนำการผลิต มีการทำข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากว่า 870 แปลง ผลผลิตมีตลาดรองรับแล้ว กว่า 5,900 แปลง และอีกกว่า 300 แปลง เข้าสู่ระบบขายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น ไปรษณีย์ไทย และเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง นอกจากนี้ ได้พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง เพื่อเตรียมการโอนภารกิจให้กับเกษตรกรบริหารจัดการกลุ่มกันเอง

สำหรับในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตร จากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ "ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด" โดยสามารถซื้อสินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้