เช้าข่าว 7 สี

สั่งรื้ออาคารยักษ์ริมทะเลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ คณะทำงานเมืองพัทยา นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แนบรายละเอียดคำวินิจฉัยเรื่องต่างๆ อาศัยอำนาจตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า หากทาง "บ้านสุขาวดี" ซึ่งเป็นผู้อุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว ก็มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ได้ภายใน 30 วัน

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ยังปิดประกาศแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคารที่รุกล้ำสาธารณะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วไม่ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาต้องรื้อถอนเอง บ้านสุขาวดี ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายรื้อถอนทั้งหมดจำนวน 822,780 บาท พร้อมเงินรายวันอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยเรื่องดังกล่าว มีการตรวจสอบต่อเนื่องและเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน หลังพบว่า บ้านสุขาวดี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองพัทยา ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง อาคารขนาดเล็ก 2 หลัง โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมทะเลเมืองพัทยา เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11 ไร่ ก่อนที่นายกเมืองพัทยา จะลงนามคำสั่งระงับใช้ ห้ามก่อสร้างดัดแปลง และให้ทำการรื้อถอนออกจากพื้นที่ แต่บ้านสุขาวดี ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัด กระทั่งเจ้าหน้าที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว