7HD ร้อนออนไลน์

สธ.ส่งหนังสือด่วนถึง ผวจ.จับตาคนกรุง-ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา

เมื่อวานนี้ ( 21 มี.ค.63) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูลำเนา
         
กรมควบคุมโรคในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอวามร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้
         
1. จัดตั้งทีมอาสา COV0 19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง
         
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ดินหางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
         
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไอและอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา
         
4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนส้อม ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง และหากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที