เช้าข่าว 7 สี

กรมชลฯ จ้างงานสู้วิกฤตโควิด-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยกรมชลประทาน เปิดโครงการจ้างงานเกษตร วงเงิน 3,100 ล้านบาท ซึ่งจะว่าจ้างแรงงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ขุดลอกคูคลอง ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำในชุมชน แก้มลิง ทั่วประเทศราว 41,000 คน มั่นใจจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ 24,000 - 50,000 บาทต่อคน หรือบางตำแหน่งจะได้ค่าจ้างวันละ 377 บาท หรือประมาณ 8,000 บาทต่อคน ระยะเวลาการจ้าง 3-7 เดือน

โดยกรมชลประทาน จะประกาศรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ทุกโครงการ รวม 208 โครงการ

สำหรับแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้งซึ่งยังเหลืออีก 43 วัน ยังเหลือน้ำอีก 29% ส่วนลุ่มเจ้าพระยา เหลือน้ำ 24% มั่นใจว่าน้ำกินน้ำใช้ รักษาระบบนิเวศ เพาะปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย มีเพียงพอและสำรองน้ำไว้ได้อีก 3 เดือนจากนี้

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. พิจารณาผลศึกษาการคิดค่าน้ำที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ 3 ประเภทคือ การใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ เป็นต้น ประเภทที่ 2 การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น และประเภทที่ 3 การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งหากผ่านการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ, กรมชลประทาน นำไปสู่กระบวนการกำหนดราคาค่าน้ำที่มีความเหมาะสมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง