7HD ร้อนออนไลน์

เริ่มใช้มาตรการรับผิดชอบต่อสังคมสั่งหยุด14 วัน หลังไปประเทศเสี่ยงโควิด19

กรณีมีผู้ป่วยสูงอายุเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น แต่ปฏิเสธการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 และไม่กักตัวเอง 14 วันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จนทำให้แพร่เชื้อกับบุคคลภายในครอบครัว  ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในหน่วยงานอย่างเข้มงวด โดยขอให้พนักงานหรือลูกจ้างของการรถไฟฯ หยุดงานเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด19 โดยให้ใช้วันลาของตนเอง เพื่อเฝ้าระวังอาการป่วยและให้รายงานอาการต่อผู้บังคับบัญชาทุกวันในช่วงเวลาดังกล่าว หรือไม่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากใครได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทาง และแนะนำให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/02/27/1813617781.jpg/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/02/27/10013617791.jpgนอกจากนี้ บางหน่วยงาน ได้มีมาตรการกำกับดูแลพนักงานเช่นกัน โดยออกหนังสือแจ้งให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด 19  หากพนักงานยืนยันเดินทางไปต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบ เมื่อเดินทางกลับมาต้องหยุดงานอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อสังเกตอาการตนเอง โดยให้ใช้วันลาของตัวเองและบางแห่งอาจจะใช้วิธีหักเงินเดือนตามวันหยุด  รวมทั้งในโลกโซเชียล ยังพบบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ขอความร่วมมือกับพนักงานงดเว้นการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากยืนยันเดินทางไปขอให้ลาออกจากการเป็นพนักงานไปเลย