เช้าข่าว 7 สี

เปิดผลวิจัยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ขยับเทียร์ 1

เวทีสัมมนา "ค้ามนุษย์ : ภัยที่ไทยต้องแก้ไขเร่งด่วน" เพื่อเสนอข้อมูลส่งให้รัฐบาล นำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมาย ทำให้ไทย ขยับจากเทียร์ 2 สู่เทียร์ 1 คือ ประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเต็มที่เปิดผลวิจัยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ขยับเทียร์ 1 โดยปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในไทย หลักๆ เป็นความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ปัญหาเรื่องระยะเวลาพิจารณาคดี การคุ้มครองเหยื่อ ขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกระบวนการดำเนินคดี ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และขาดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการยึด อายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำผิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทีมวิจัย เตรียมนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไข

โดยข้อเสนอต่อรัฐบาล เช่น ควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อลดการทับซ้อนของกฎหมายที่มีอยู่, จัดทำความร่วมมือในระดับอาเซียนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น การส่งหมาย การส่งพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล การคุ้มครองพยาน การส่งตัวผู้ต้องหา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การแลกเปลี่ยนนักโทษ การสืบพยาน รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชัน, สร้างความร่วมมือในการให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อกฎหมาย ระหว่างประเทศ, จัดทำคู่มือว่าด้วยกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์, จัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ให้สามารถดำรงชีพ และช่วยครอบครัวระหว่างการดำเนินคดี รวมทั้งมาตรการคุ้มครองเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง