สนามข่าว 7 สี

จุฬาฯ ถอดบทเรียนรู้เท่าทันดิจิทัล เหตุกราดยิงโคราช

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องหันมาทบทวนการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียกันใหม่ ให้เป็นสังคมแห่งความรอบรู้ และรู้เท่าทันดิจิทัล

รองศาสตราจารย์พนม คลี่ฉายา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้ทันสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอหลักคิดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ประชาชน และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล จากเหตุการณ์การกราดยิงที่โคราช

หนึ่งในปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ทั้งสื่อหลักและออนไลน์ ต้องทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีจริยธรรม กำกับวิธีการและเนื้อหาการรายงานข่าว ที่จะไม่ทำให้เหตุการณ์ยิ่งยุ่งยากเลวร้าย ไม่ทำร้ายประชาชน และต้องเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมให้ปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ประชาชนต้องนำความรอบรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลของตนเอง มาใช้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ทั้งตนเอง คนรอบข้าง และคนอื่นในสังคมเครือข่าย ปลุกการรู้เท่าทันในตัวเอง ไม่ส่งต่อข่าวทันทีได้รับ และไม่โพสต์เนื้อหาของตนเองขึ้นมาใหม่ ไม่นำความอยากรู้อยากเห็น อคติ หรือแม้แต่ความหวังดี มาเป็นสิ่งเร้าให้ส่งต่อข่าวสาร สร้างเนื้อหาที่อาจจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลง วุ่นวายสับสน เป็นอันตรายต่อคนอื่นได้

และสุดท้าย เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น "เครื่องมือ" ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และเป็นเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร มุ่งผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความรอบรู้ทางดิจิทัลและรู้เท่าทัน