7HD ร้อนออนไลน์

อู่ฮั่น เร่งสร้าง รพ.พิเศษ รักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตั้งเป้าเสร็จใน 10 วัน

นครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน เริ่มต้นการก่อสร้างโรงพยาบาลพิเศษเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยกองทัพรถขุดดินหลายสิบคัน

รายงานระบุว่าโรงพยาบาลพิเศษแห่งใหม่ ขนาด 25,000 ตารางเมตร จะตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบจืออินของเขตช่ายเตียน ก่อสร้างโดยอ้างอิงรูปแบบจากโรงพยาบาลปักกิ่ง เสี่ยวทังซาน  ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโรคซาร์สเมื่อปี 2003

ทั้งนี้ อู่ฮั่นตั้งเป้าหมายก่อสร้างโรงพยาบาลพิเศษแห่งใหม่ให้เสร็จสิ้นพร้อมเปิดใช้งานก่อนวันที่ 3 ก.พ.