7HD ร้อนออนไลน์

หอค้าไทย หารือ รมว.คลัง วอนช่วยแก้ไข 3 ประเด็นเร่งด่วนเสริมธุรกิจ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือและผลักดันข้อเสนอภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมการประกอบธุรกิจ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. หอการค้าไทยขอขอบคุณที่ช่วยผลักดันเรื่องการจัดตั้งจุดรับคืนภาษีในเมือง (Downtown VAT Refund) แบบถาวร สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 2. หอการค้าไทยขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาใน โครงการจัดสัมมนา เรื่องภาษียุคใหม่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต

3. หอการค้าได้เสนอประเด็นเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณา ดังนี้ 3.1. การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ปัจจุบัน สายการบินฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมัน จากเดิม 0.20 บาท/ลิตร มาเป็น 4.70 บาท/ลิตร ทำให้มีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 23% จึงเสนอให้กระทรวงพิจารณาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถการประกอบการ และสามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และสร้างโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

3.2. การทบทวนภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าสุราชนิดไวน์ เนื่องจากปัจจุบันมีคนลักลอบนำเข้าสุราชนิดไวน์โดยไม่เสียภาษีเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากภาษีนำเข้าค่อนข้างสูง จึงเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราภาษี สำหรับสินค้าสุราชนิดไวน์ ให้สามารถแข่งขันได้ โดยปัจจุบันมีโครงสร้างอัตราภาษีสุราชนิดไวน์ที่นำเข้าหลายอัตราและค่อนข้างสูง หากสามารถลดการลักลอบนำเข้าได้จะเพิ่มฐานรายได้ภาษีและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการมากขึ้น

3.3 การปรับปรุงระบบภาษีสรรพสามิต สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร (กรณีปิดร้านช่วงก่อนเที่ยงคืน และ หลังเที่ยงคืน) ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และ มีการแสดงดนตรี หรือ การแสดงอื่นเพื่อการบันเทิง ที่ปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นอีก จากเดิมจัดเก็บเฉพาะผับและบาร์ ประเด็นนี้ขอหารือให้กระทรวงฯพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับการประกอบการร้านอาหารกรณีดังกล่าว

3.4 การสร้างความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เนื่องจากปัจจุบันหอการค้าไทยได้รับการสอบถามข้อมูลด้านแนวปฏิบัติตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งรายละเอียดบางอย่างยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอต่อผู้เสียภาษี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ จึงมีกำหนดการจัดสัมมนา เรื่อง ไขข้อข้องใจภาษีที่ดินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงได้รับข้อเสนอต่างๆของหอการค้าไทย และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยจะมีการติดตามความคืบหน้า และขอให้หน่วยงานต่างๆของกระทรวงที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง มารายงานให้ตนได้รับทราบในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ยังขอให้ภาคเอกชนช่วยหาแนวทาง วิธีการและเสนอโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป