รอบรั้วรอบโลก

สหรัฐฯ ถมทรายหาดไมอามี แก้ปัญหาการกัดเซาะ

สหรัฐฯ เริ่มปฎิบัติการถมทรายกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร ลงในพื้นที่ชายหาดไมอามี ที่ถูกกัดเซาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหาดทรายและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ามีจุดที่เกิดการกัดเซาะที่รุนแรง เมื่อชายหาดถูกกัดเซาะจนแคบลงไปมาก ก็จะไม่มีพื้นที่มากเพียงพอสำหรับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว อีกทั้งอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ริมหาดก็สมควรจะได้รับการดูแล พร้อมระบุว่า ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้ชายหาดถูกกัดเซาะเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพายุบริเวณชายหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุเฮอร์ริเคน ที่ทำให้ชายหาดเสียหาย