สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : กรมที่ดินยุค 4.0 เร็ว ถูกต้อง ชัดเจน

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการจัดการด้วยนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงได้สัมผัสกับกรมที่ดินยุคใหม่ ที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส สอดคล้องและทันต่อเศรษฐกิจ 4.0 ที่ทุกอย่างต้องรองรับและทันต่อความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด เริ่มจากเว็บไซต์กรมที่ดิน ที่สามารถจองคิวทำธุรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งที่สำนักงานที่ดินอีกแล้ว รวมทั้งมีศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และช่วยเหลือแนะนำประชาชน 

โดยเป้าหมาย คือ ให้สำนักงานที่ดิน 461 แห่งทั่วประเทศ ต้องนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน จากเมื่อก่อนเฉลี่ย 127 วัน ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ก็เพราะมีการพัฒนาโปรแกรมงานรังวัด งานบริหารงานช่าง แผนที่ในระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมงานรังวัดให้สามารถใช้งานได้บน Smart Phone พัฒนาระบบงานโดยให้มีระบบการจองคิวรังวัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และใช้เครื่องรังวัดทำแผนที่ที่ทันสมัย

โดยปีที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนคำขอรังวัดที่เกิดเฉลี่ยเดือนละ 35,732 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยเดือนละ 34,788 ซึ่งช่างรังวัดสามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จเฉลี่ย 14 ราย ต่อคนต่อเดือน ซึ่งถือว่าดำเนินการได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันสำนักงานที่ดิน 440 แห่งหรือร้อยละ 95.5 สามารถนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน แต่เป้าหมาย คือ ประชาชน กรมที่ดินจึงมุ่งมั่นบริหารจัดการให้ระยะนัดรังวัด ทุกแห่งให้น้อยกว่า 60 วัน และจะบริหารงานรังวัดให้แล้วเสร็จ 15 ราย/คน/เดือน ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี สามารถให้บริการประชาชนและภาครัฐตามมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล