Sport

ประท้วงขับไล่ผอ.กองแบบแผน สบส.คนใหม่

เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรอ สบส. กระทรวงสาธารณสุข กว่า 200 คน แต่งกายชุดดำรวมตัวขับไล่นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผนคนใหม่

แกนนำของกลุ่มเจ้าหน้าที่กองแบบแผน สบส. กล่าวว่า เหตุที่รวมตัวประท้วงกันในวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าการแต่งตั้งนายถาวร ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผนครั้งนี้มีความไม่ชอบธรรมหลายประการและมีการข้ามระดับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนายถาวรไม่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จากกองแบบแผนมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งลักษณะงานที่นายถาวรปฏิบัติมาเป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ไม่เคยมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ขั้นสูง ในการควบคุมกำกับให้การทำงานเป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ

อีกทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ดูจะมีความผิดปกติ และไม่ใช่ครั้งแรกในการโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขจากเล็กไปใหญ่ โดยไม่สนใจการเรียกร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยทั้งหลายดังกล่าวส่งผลเสียต่อระบบราชการแบบองค์รวมทั้งสิ้น และอาจจะเกิดกระแสการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนใหม่ เป็นผู้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกองแบบแผน ที่ขอให้ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งการแต่งตั้งนายถาวร ที่ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแบบแผน สบส. และขอให้ผู้บริหารรับรู้ว่าในชีวิตการรับข้าราชการ รวมทั้งจุดมุ่งหมายของข้าราชการทุกคนย่อมหวังที่จะได้รับโอกาสให้มีความก้าวหน้า โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เติมโตในสายงานวิชาชีพของตน ควรส่งเสริมให้ข้าราชการหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนรับผิดชอบ ได้เติบโตในสายงานที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น เพื่อบริหารจัดการงาน และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง