พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดแรลลี่การกุศล

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่การกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์นี้ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา