Sport

รายงานพิเศษ : ปล่อยยุงลายเป็นหมันคืนสู่ธรรมชาติ

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่นของทุกชาติอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยกว่า 400,000 คน เสียชีวิตกว่า 2,000 ราย ประเทศไทย พบผู้ป่วยในปี 2558 กว่า 150,000 คน คาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยกว่า 160,000 คน สาเหตุการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่เพิ่มขึ้นมาจากประชากรยุงที่เพิ่มขึ้นมากและรวดเร็ว เพียงช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 150 เปอร์เซ็นต์

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเร่งควบคุมจำนวนประชากรยุงลาย โดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้วิจัยการทำหมันยุงลาย 2 ขั้นตอน เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยการฉีดเชื้อแบคทีเรียโวบาเกีย เข้าไปในยุงลายตัวผู้และนำมาฉายรังสีแกมม่า เพื่อให้เป็นหมัน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียแล้วจะทำให้ไข่ฝ่อเป็นการลดปริมาณลูกน้ำยุงลายและการแพร่เชื้อไข้เลือดออก

ผลงานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีและได้เริ่มทดลองปล่อยยุงลายเป็นหมันออกสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลองที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายชาติอาเซียนที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดมากเช่นกัน

ทีมวิจัยยืนยันการปล่อยยุงทดลองออกสู่ธรรมชาติไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะยุงจะตายภายใน 2 - 3 สัปดาห์ และยุงตัวผู้ไม่กัดเลือดคน แต่กินน้ำหวานแทน จึงไม่เป็นอันตรายต่อคน อีกทั้งไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้