แถลงข่าวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

วันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา แถลงข่าวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกระดับวงการกีฬาของไทยต่อไป