พิธีเปิดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิพากษ์ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

วันที่ 3 ธ.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิพากษ์ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้แผนฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ทุกหน่วยงานได้ใช้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป